SICAV (Sociedad de Inversión de capital variable)

A diferència dels fons d'inversió on l'inversor és només un partícip del seu patrimoni, les SICAV són societats anònimes i els seus inversors accionistes.