Eonia (index mig del tipus de l' euro a un dia) PDF 

Mesura del tipus d'interès efectiu vigent en el mercat interbancari de l'euro a un dia. Es calcula com una mitjana ponderada dels tipus d'interès dels dipòsits a un dia no garantits, denominats en euros, d'acord amb la informació facilitada per un panel de bancs.