Fons d' Inversión (F.I.)
És un tipus d'Institució d'inversió col.lectiva sense personalitat jurídica constituïda amb les aportacions d'una pluralitat de partícips, administrada i gestionada per una Societat Gestora i custodiada per una Entitat Dipositària que exerceix funcions de vigilància i garantia davant els inversors. Tot això regulat per la CNMV.

Solen atorgar liquiditat entre un mínim de 24 hores per als FIAMM o 72 hores per als FIM.